Kongre İlkeleri

ULUSAL TURİZM KONGRELERİ

DANIŞMA KURULU, BİLİM KURULU VE KONGRE YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI

AMAÇ

Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının ”Ulusal Turizm Kongresi” etkinliklerine bilimsel katkı ve danışmanlık sağlamak, saygın bir bilimsel toplantılar dizisi oluşturmaya katkıda bulunmak ve turizm alanındaki makale çalışmalarını teşvik etmektir.

 

ULUSAL TURİZM KONGRESİ KURULLARI

Ulusal Turizm Kongrelerinde aşağıdaki kurullar görev yapar.

 1.  Onur Kurulu
 2.  Danışma Kurulu
 3.  Bilim Kurulu
 4.  Kongre Yürütme Kurulu

 

ONUR KURULU

Kongre Onur Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı, Ulusal Turizm Kongresinin düzenlendiği yükseköğretim biriminin bulunduğu ilin valisi, belediye başkanı, üniversite rektörü ve Kongre Düzenleme Kurulu’nun Danışma Kurulu’na önerdiği diğer kişi ya da kişiler ile Kongre Danışma Kurulunca önerilen kişilerden oluşur (Güncel onur kurulu, web sitesinin kurullar kısmında yer almaktadır).

 

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, aşağıda soyada göre alfabetik olarak belirtilen öğretim üyelerinden oluşur.

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ

Prof. Dr. Orhan BATMAN

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU

Prof. Dr. Alp TİMUR

Prof. Dr. Muharrem TUNA

 

Danışma Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

 1. Yapılacak kongrelerin ana temasını, kongre hazırlık takvimini ve bildiri kabul ölçütlerini belirlemek.
 2. Alanları ve alan koordinatörlerini belirlemek
 3. Alan koordinatörleri ve bilim Kurulunun bildirileri değerlendirme sürecini izlemek.
 4. Kongre Yürütme Kuruluna programın düzenlenmesi konusunda yardımcı olmak.
 5. Kongre Yürütme Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak.
 6. Kongrenin hedefler doğrultusunda sonuçlanması için Kongre Yürütme Kurulu ile birlikten kongre boyunca çalışmalar yapmak.
 7. Kongreleri akademik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirme olanağı sağlamak üzere bir Kongre Değerlendirme Anketi geliştirmek.
 8. Kongre oturumlarının planlanması ve oturum başkanlarının belirlenmesi konusunda Kongre Yürütme Kuruluna yardımcı olmak.
 9. Kongre düzenleme başvurularını kabul etmek, değerlendirmek ve karara bağlamak. Kongreye ev sahipliği talebi, Ulusal Turizm Kongreleri Danışma Kuruluna yazılı olarak iletilir. İlgili üniversite rektörlüğünün talep edilen yıla ilişkin yazılı beyanı esastır. Danışma Kurulunun kararı ile sonraki yıl Ulusal Turizm Kongresinin hangi yükseköğretim kurumunun ev sahipliğinde yapılacağı kesinleşir.
 10. Bildiri özetlerinin, genişletilmiş özetlerin ve/veya tam metinlerin yazım kurallarını ve değerlendirme formatını belirlemek.
 11. Kongrenin tanıtımı ve özellikle kamu kesimi (Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUBİTAK, TÜRSAB, TÜROFED, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları gibi) tarafından desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

 

BİLİM KURULU

Bilim Kurulu, profesör unvanını taşıyan, turizmi çalışma alanı olarak seçmiş, farklı yükseköğretim birimlerinde aktif olarak çalışan turizm akademisyenlerinden oluşur.  (Bilim kurulunun güncel hali, web sitesinin kurullar kısmında yer almaktadır)

Bilim Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Görev süresi tamamlanan üyelerin üyelik süreleri, Danışma Kurulunun kararı ile yeniden uzatılabilir. Danışma Kurulu tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmadan, üst üste iki dönem bildiri değerlendirme çalışmalarına katılmayan bilim kurulu üyesinin üyeliği, kendiliğinden sona erer. Geçerli mazeretleri olmaksızın görevlerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren Bilim Kurulu üyelerinin yerine, Danışma Kurulu yeni üyeler seçebilir. Danışma Kurulu, Bilim Kurulundan üye çıkarma veya yeni üye eklemede toplantıya katılanların ¾ oy çoğunluğu ile karar alır. Bu oylama gizli yapılır.

 

Bilim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

 1. Ulusal Turizm Kongrelerinin düzenlenmesinde, yönetiminde, bildirili ve/veya bildirisiz katılımın teşvik edilmesinde, iletişim, tanıtım ve koordinasyonun sağlanmasında Danışma Kuruluna ve Kongre Yürütme Kuruluna bilimsel ve yönetsel açıdan destek olmak.
 2. Bildiri genişletilmiş özetleri ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirilmesinde hakem olarak görev almak.
 3. Alan koordinatörlerinin elektronik ortamda kendisine ileteceği genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesini istenen formatta ve zaman aralığında yapmak.
 4. Akademik dergilerde makale olarak yayınlatılabilecek bildirilerin belirlenmesine katkı sağlamak. Bu karar, sadece teşvik mahiyetinde olup bildirilerin yayınlanacağı taahhüdü değildir. İlgili bildirilerin, ayrıca, söz konusu dergilerin hakem inceleme sürecinden geçmesi gerekmektedir.
 5. Yapılacak kongrelerin ana temasının belirlenmesinde Danışma Kuruluna önerilerde bulunmak.
 6. Danışma Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak.

 

Danışma ve Bilim Kurulu Üyelerinin Bildiri Sunması

Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri bireysel veya ortaklaşa bildiri sunabilirler. Kongrede bireysel veya ortak bildiri sunan Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri ilgili dönemdeki kongre çalışmalarında genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesine, kendi bildirileri hariç olmak üzere, katılabilirler. Alan koordinatörlüğü görevinde bulunan Danışma Kurulu üyelerinin bildirileri, Kongre Yürütme Kurulu tarafından üç hakeme gönderilir.

 

Bildirilerin Değerlendirme İlkeleri

Kongreye gönderilen genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiriler, yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde, Kongre Yürütme Kurulu tarafından ilgili alan koordinatörüne Bildiri Değerlendirme Formu ile birlikte elektronik ortamda iletilir.

Alan koordinatörü, bildiriyi inceler. Kendisine iletilen bildiri ve değerlendirme formlarını, o alanda çalışmakta olan en az iki Bilim Kurulu üyesine, yine yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde elektronik ortamda iletir.

Bilim Kurulu üyeleri, genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirmelerini elektronik ortamda yaparlar.

Alan koordinatörü, tarafına gelen bildirileri okuyarak üçüncü hakem görevini görür.

Bildirilere ilişkin nihai değerlendirme KABUL veya RET şeklindedir. Editörlük veya şekil düzeltmeleri için küçük (minör) düzeltme önerilebilir.

Alan koordinatörü hakemlerden gelen bildiri değerlendirmelerine kendi değerlendirmelerini ekleyerek Kongre Yürütme Kuruluna iletir. Bu değerlendirmede; bildirinin adı ve numarası, seçilen hakemler, seçilen hakemlerin kararı, alan koordinatörünün değerlendirmesi ve nihai sonuç yer alır.

Alan koordinatörlüğü görevinde bulunan Danışma Kurulu üyelerinin bildirileri, Kongre Yürütme Kurulu tarafından üç hakeme gönderilir. Üç hakemden gelen sonuca göre karar verilir.

Alan koordinatörleri kanalı ile gelen bildiri değerlendirme formları, Kongre Yürütme Kurulu tarafından bildiri yazar(lar)ına elektronik ortamda iletilir.

Kongre takvimi elverdiği ölçüde, istenen küçük (minör) düzeltmelerin yapılıp yapılmadığının kontrolü, alan koordinatörleri tarafından gerçekleştirilir.

Alan koordinatörü, Kongre Yürütme Kuruluna ilettiği tüm dokümanları elektronik ortamda saklar.

Bildiri değerlendirme sürecine ilişkin alan koordinatörleri ve bilim kurulu üyelerinden gelen tüm kayıtlar, ilgili yüksek öğretim biriminde saklanır.

Genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirme çalışmaları, tek aşamada gerçekleştirilir.

Kongre Yürütme Kurulu, alan koordinatörlerinden gelen değerlendirme formlarındaki bilgiler doğrultusunda, herhangi bir bildirinin kabul edilip edilmediğinin ilanını yapar.

 

Bildirilerin Sunulması ve Yayımlanması

Ulusal Turizm Kongresine gönderilen bildirilerin sunulabilmesi ve Kongre bildiri kitabında yayımlanabilmesi için;  alan koordinatörü ve iki Bilim Kurulu üyesinden en az ikisinin sunumu onaylaması, alan koordinatörünün olumlu yönde görüş bildirmesi ve bildiri sahibinin/sahiplerinin kongreye katılacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Kongre Yürütme Kurulu tarafından alan koordinatörlüğü görevinde bulunan Danışma Kurulu üyelerinin bildirilerinin gönderildiği üç hakemden en az ikisinin sunumu onaylaması şarttır.

 

KONGRE YÜRÜTME KURULU

Kongre düzenleme görevini üstlenen yüksek öğretim birimi yetkililerince ”Kongre Yürütme Kurulu” oluşturulur ve gerekli bilgi Ulusal Turizm Kongreleri Danışma Kurulu’na iletilir.

Kongre Yürütme Kurulu, kongrenin ana temasını ve duyurusunu Danışma Kurulu ile birlikte hazırlayarak cari yılın Ulusal Turizm Kongresinde (bir önceki kongrede) ilk çağrısını yapar. İzleyen süreçte kongrenin, Danışma Kurulu ile birlikte belirlenen takvime, çalışma esaslarına ve alan koordinatörlerinden gelen bildiri genişletilmiş özet ve/veya tam metin değerlendirme sonuçlarına göre hareket eder.

 

Kongre Yürütme Kurulunun Görevleri

 1. Kongre ana temasını Danışma Kurulu ile birlikte belirlemek, duyurusunu hazırlamak ve cari yılın Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu toplantısında ilk çağrısını yapmak.
 2. Kongre takvimini ve çalışma sürecini Danışma Kurulunun görüşlerini alarak belirlemek.
 3. Sürecin aşamalarını Danışma Kurulu ve Bilim Kurulunun katkıları ve desteğiyle uygulamak.
 4. Kongre ile ilgili afişleri, duyuru yazı ve materyallerini hazırlamak; tüm üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak. Internet ortamında iletişim için gerekli web sayfasını hazırlamak.
 5. Alan Koordinatörleri ile Bilim Kurulunun değerlendirdiği genişletilmiş özet ve/veya bildiri tam metinlerinin sonuçlarını ilgililere duyurmak.
 6. Kongreye gönderilen genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirileri, ilgili alan koordinatörlerine elektronik ortamda göndermek.
 7. Alan koordinatörlüğü görevinde bulunan Danışma Kurulu üyelerinin bildirilerini, Bilim Kurulu üyesi üç hakeme göndermek.
 8. Alan koordinatörleri kanalı ile gelen bildiri değerlendirme formlarını, bildiri yazar(lar)ına elektronik ortamda iletmek.
 9. Küçük düzeltme istenen durumlarda, ilgili bildirileri, düzeltmelerin kontrolü için alan koordinatörlerine elektronik ortamda iletmek.
 10. Genişletilmiş özet ve/veya tam metin değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında bildiri sahipleri hakkında kimseye bilgi vermemek.
 11. Kongre kitabının basımını sağlamak. Basım öncesi düzeltme istenen kabul edilmiş bildirilerde gerekli biçimsel düzeltmelerin yazar(lar) tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
 12. Danışma Kurulunun gerek gördüğü hallerde, kongre öncesi, sırası ve/veya sonrası için toplantıları organize etmek, ilgililerine duyurmak ve toplantıya davet yazılarının zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 13. Kongre Danışma Kurulunun kongreleri akademik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirme olanağı sağlamak üzere geliştirdiği, Kongre Değerlendirme Anketinin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını Danışma Kuruluna sunmak.
 14. Kongre Danışma Kurulunun kongre öncesi, sırası ve/veya sonrasında yaptığı toplantıların tutanaklarını hazırlamak, imza altına alınmasını ve saklanmasını sağlamak ve izleyen yıldaki Kongre Yürütme Kuruluna aktarılmasını sağlamak.
 15. Bir sonraki kongrenin Yürütme Kuruluna bilgi ve birikimiyle katkıda bulunmak.
 16. Kongrenin yürütülmesi sürecinde Kongre Danışma Kurulu Başkanı ile sürekli iletişim içinde olmak.