Kolokyum Yazım Kılavuzu

DOKTORA KOLOKYUMU ÖZET YAZIM KILAVUZU*

Doktora Kolokyumunda sunulmak üzere gönderilecek devam eden doktora çalışmalarına ilişkin özetlerin aşağıda detayları belirtilen şekilde hazırlanması gerekmektedir. Özetler; en fazla 750-1000 kelime, 1,5 satır aralığı, Times New Roman, 12 Punto, iki yana yaslı (kenar boşlukları 2,5cm) olacak şekilde kısa, öz ve çalışmayı kapsayıcı olmalıdır. Doktora tezinde bulunulan aşamaya göre özette yer alacak bilgiler farklılaşacaktır.

Yazarlara ilişkin bilgiler ile birlikte 20. Ulusal Turizm Kongresi’nin ana sayfasında yer alan “BİLDİRİ GÖNDER” sekmesine tıklanarak parantez içinde KOLOKYUM ifadesi de vurgulanarak Özet ve Kolokyum Başvuru Formu (danışman imzalı) sisteme yüklenmelidir. Sisteme yüklenecek Kolokyum Özetlerinin içeriği aşağıdaki başlıklara göre hazırlanmalıdır.

 

Başlık: Tez başlığı yazılmalı ve parantez içerisinde (KOLOKYUM) ibaresi eklenmeli. (Türkçe)

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriğini yansıtacak en fazla 5 kelimeden oluşur.

Doktora Tez Aşaması: Aday doktora tezinin hangi sürecinde olduğunu belirtmelidir (Tez önerisi öncesi, araştırma tasarımı aşaması, veri toplama sonrası/analiz aşaması).

Giriş ve Amaç: Çalışmada ulaşılmak istenen(ler)in ne(ler) olduğu açıkça ifade edilmelidir (en fazla 150 kelime).

Literatür analizi: Çalışmanın dayandığı kavramsal / kuramsal çalışmaların kısa bir analizi sunulmalıdır. Tüm adaylar bu kısmı yazmak zorundadır (en fazla 250 kelime).

Tasarım ve Yöntem: Belirlenen amaç(lar)a nasıl ulaşılacağı, hangi yöntem(ler)in kullanılacağı tartışılmalıdır. Bu noktada (en fazla 250 kelime);
–Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);
–Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);
–Çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);
–Eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i;
–Anakütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci;
–Veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli;
–Eğer belirlenmiş ise hangi nicel/nitel analizlerin kullanılacağı kısaca belirtilmelidir. (Araştırma tasarımı ve veri toplama sonrası/analiz aşamasındaki adaylar tarafından)

Bulgular: Elde edilen/edilecek verilerin analizleri ile ulaşılan/beklenen sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. (en fazla 250 kelime)

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar: Çalışmanın alan yazına ve uygulamaya katkısı ile özgün olarak kattıkları/katacakları belirtilmelidir. Ayrıca, gelecek çalışmalara ilişkin öneriler ve çalışma sürecinde yapılamayanlar ifade edilmelidir (en fazla 100 kelime).

 

NOT: Kolokyum özetleri için kaynakça istenilmemektedir. Çalışmada kullanılan kaynaklar özet içinde (soyadı, yıl) şeklinde verilmelidir.

(*): 19. Ulusal Turizm Kongresi’nden faydalanılmıştır.